More government information at Hawaii.gov

Notice #: 05522432
Public Notices

Free Seminars on Fair Housing

Hosted By City and County of Honolulu
Department of Community Services
NBC Maui Room April 27 and May 4, 2006
8:30 to 12:00
Call 527-5312 to Register

Under Hawaii Revised Statutes Chapter 515, it is unlawful for an owner, realtor, resident manager, property manager, or any other person engaged in the sale of rental of housing to discriminate because of:
€ Race
€ Sex
€ Ancestry/ National Origin
€ Religion
€ Disability
€ HIV Infection
€ Familial Status
€ Age
€ Marital Status
€ Sex Orientation

Examples of housing discrimination are when:

€ You are charged higher rent than tenants of the opposite sex.
€ You are not given pool privileges because you are perceived as being HIV-Positive
€ A landlord refuses to rent to you because you have children
€ A realtor tells you that property is not available for inspection, sale, rental, or lease, but later shows the same property to people of a different ethnic group.
€ A salesperson discourages you from buying or renting a home in a certain neighborhood because you are a different race than most of the present residents
€ You have difficulty obtaining financing, because of your ancestry/ national origin, although you have sufficient income and a satisfactory credit rating.

For information, contact:

U.S. Department of Housing and Urban Development
Honolulu Field Office
500 Ala Moana Boulevard, Suite 3A
Honolulu, HI 96813
Phone: 522-8182 Ext.269
Website: http://www.hud.gov

Hawaii Civil Rights Commission
830 Punchbowl Street, Room 411
Honolulu, HI 96813
Phone: 586-8636
TTY: 586-8692
FAX: 586-8655
Website: www.state.hi.us/hcrc

City and County of Honolulu
Department of Community Services
Fair Housing Office
715 South King Street, Room 311
Honolulu, HI 96813
Phone: 527-5312
FAX: 527-5498
Website: http://www.co.honolulu.hi.us/dcs/fairhousing.htm

Workshop is accessible for all individuals. For more information or to request an auxiliary aid or service (e.g. sign language interpreter), contact 527-5312 (voice), 527-5498 (fax) or 527-5166 (tty)

Samoan Translation

I totonu o tulafono “Toe Teuteu o le Setete o Hawai’i, i lona Vaega 515; o le soli tulafono le tete’e atu ia oe o’se maota; e se Pule, po’o se Taitai, po’o se Ulu, po’o se tagata fa’atau maota po’o se atufãlega ona o lona failoga tagata. E pei o mea nei:
€ Augatagata / Lou aganu’u
€ Kenera / Tamatane po’o se tamai’tai
€ Gafa / Tua’a / Fa’alenu’u
€ lau lotu
€ le lanu o lou tino
€ Ona o le le atoatoa o tulaga ole tino, ma le mafaumafau
€ Ona ua afaina oe ise fa’amai ole HIV
€ Ona o tulaga e tau i lou aiga
€ Ona o tausaga o le soifuaga
€ Ona ua fai ava
€ Ona ua e amio fafa- tama/teine

O nisi nei fa’ataitaiga pe’a e tete’e atu, pe fa’atau atu foi lou maota ma atufalega i luga o le fa’ailoga tagata:

€ Ua maualuga le tau o lou maota e totogi, i lo’o le tau a le lua te tua’oi ona o oe ose tamatane a’o lou tua’oi ole tamaitai.
€ Ua fa’asaina oe, ona e taele ile vaitanoa ole maota ona ua a’afia oe ile fa’ama’i ole HIV
€ Ua tete’e atu ia te oe se maota ona ua iai lau fanau
€ Ole faia lea o fa’amatalaga fafau, e aua ai ne’i e ulufale atu
€ le faia lea o fa’amatalaga fa’avaivai loto ia te oe, ina ia e le fa’atauaina le maota i lea vaega a’ai, aua ole lanu o lou tino e ese mai tagata o lo’o nonofo i lea a’ai.
€ Ua faigata ona e maua se fesoasoani tau tupe e fa’atauina ai le maota, ae o lo’o lelei lau galuega, leai se fa’afitauli i tulaga aitalafu i kamupani fai aitalafu.

Mo nisi fa’amatalga fa’aupopo po’o ni fesili e fa’atatau i le Komiti o Aiãtatau a Tagata Ta’ito’atasi o le Setete fa’afeso’ota’i mai Davey Niupulusu, Samoan Cultural Advisor of the City and County of Honolulu Department of Community Services at 527-5312

Micronesian Translation

Kim ij bok wot abnono ikijen kokkure kien in jab kalijeklok. Melelein kalijeklok eo im kwoj abnono kake ear walok ikijen jet ian lajrak kein ilal:

Kwe dri ia Kabnono ik yuk ikijen ia kwoj itok jene, dri ia,
Kora ak emman jikin kabun, im men kio jet
Toma kilo kabun Kinke kwar report e kokkure
Color in kilim kien in lore an CRC im rej (kamijak yuk).
Dria kwe/kwar itok jen ia Im kinke rar ron ke kwoj bok kwonam
Kwoj lale ajiri ilo juon etale case, ien ronjake abnono,
Dri mare kea k jab ak bar jet men ko Civil
Kwoj HIV Rights Commission ej etali.
Am yio Kwar jab maron bok jikin jokwe
ak kabidodo ik am makitkit ke kwoj dri utamwe.

Commission in ejjab bok eddo in jabdrewot kalijeklok ko im rejjab walok jen un kein ilon.

Ejjab bidodo kamol e ke ear wo kalijeklok. Ne ewor abnono ej iten file, ej aikuj wor am information im ej kalikar ta unin am tomak ke kalijeklok ear walok kin juon ak lonlok un kein im lajrak ilo Section I. Ne kim etale case in am, kim aikuj in lukkun kjela ne nana ko rar walok ikijen kwe jen ia, jekjekim im color in kilim, im men ko jet.

Nan waan jonok, ne kwe dri Philipine im kwar droijlok jen jikin jokwe eo am bwe ear rumij am kolla rent, kim ban maron in kamol ear wor kalijeklok nan ne kim lo ke ro jet rejjab dri Philipine rar bar rumij ilo kolla rent ko air ak rar jab droijlok jen jikin jokwe ko air. Ilo bar jet kain, einwot kalijeklok kin kabun ak kilo utamwe in enwin, unin kamol eo emaro walok ilo bar juno wawen.

KEMEMEJ: Emo an juon owner ak ro jet im rej jerbal ilo real property transaction, ak real estate, broker ak salesperson ukot jerbal nana nan kwe kin am komon juon abnono im kebak lok Commission in.

Kir Hawaii Civil Rights Commission office ne ewor am kajitok. 586-8636

For access to a Micronesian Cultural Advisor at the City and County of Honolulu, Department of Community Services, call 527-5312.
(SB05522431 4/23, 4/24/06)