More government information at Hawaii.gov

Notice #: 0000130460-02
Public Notices

Learn about Housing Discrimination:
What is Housing Discrimination?
Under Hawaii Revised Statutes Chapter 515, it is unlawful for an owner, realtor, resident manager, property manager, or any other
person engaged in the sale or rental of housing to discriminate because of:
• race • familial status
• sex • age
• ancestry/ national origin • marital status
• religion • sexual orientation
• disability • gender identity or expression
• HIV infection
Examples of housing discrimination are when:
• You are charged higher rent than tenants of the opposite sex.
• You are not given pool privileges because you are perceived as being HIV-Positive
• A landlord refuses to rent to you because you have children
• A realtor tells you that property is not available for Inspection, sale, rental, or lease, but later shows the same property to
people of a different ethnic group.
• A salesperson discourages you from buying or renting a home in a certain neighborhood because you are a different race
than most of, the present residents
• You have difficulty obtaining financing, because of your ancestry/national origin, although you have sufficient income
and a satisfactory credit rating.
ILOKANO TRANSLATION
Ania ti saan nga Maiyataday nga Pannakaibalay?
Babaen ti nabaliwan nga linteg ti Hawai’i iti kapitolo 515, saan nga nainkalintegan ti akinkukua iti balay, ti ahenta na, ti mangilako
wenno siasino nga tao nga adda pannakairamanna iti pannakailako wenno pannakapaupa ti balay, nga saan nga mangannong iti
ummo nga pannakaipatas a pagsayaatan gapu iti:
• grupo ti puli nga nagtauda • ti saan nga pannakabalbalin
• kinababai wenno kinalalaki • kita ti sakit (HIV/AIDS)
• ti nagtaudan nga daga • kasasaad ti pamilia
• ti pakainaigam nga simbaan • ubing wenno nataengan
• ti kudil nangisit, puraw wenno ania • naasawaan wenno saan
Pangarigan iti saan nga pannakaipada, iti pagsayaatan iti ibabalay mo:
• -Mapagbayadka iti adadu nga gatad ngem ti sabali- babai wenno lalaki.
• Saanca nga maikkan iti gundaway nga makipagusar iti paglalangayan gapu caadda ti pagilassinan kenka ti sakit nga HIV.
• Saanaka nga awaten nga. agrenta ti makinkukua ti balay agsipud ta adda ubbingmo.
• Ti aglako iti tagikua ket ibagana kenka ket saan ita nga maipakita, mailako wenno maipaupa, ngem iti madamdama,
ipakitana ti tagikua iti tao nga. nagtaud iti sabali nga pagilian.
• Oblagen naka ti para lako nga gumatang, wenno mangrenta iti balay iti maya nga puruk gapu ta nagtaudka
iti puli nga saan nga maipada ti karruayan kadagiti agdama nga agindeg,
• Marigatanca nga bumirok iti mangibayad iti gatangem gapu iti nagtaudam a kapututam numan pay addaanka iti umdas
nga masapsapulam ken marka iti panagutangan.
MARSHALLESE TRANSLATION
Ta in Kalijeklok ilo Housing?
Ilo kakien an Hawai’i Revised Statutes Chapter 515, emo an juon owner, realtor, eo ej lale imw, property manager im ro jet rej wia ak
ri rent kalijeklok kinke:
• Dri ia • Utamwe ilo enbwin
• Kora ak emman • HIV Infection
• Jen ia / Im itok jen ia • Ej lale ajiri
• Kabun • Yio
• Color in kil • Dri mare ke ak jab
Waan jonok ikijen kalijeklok ilo housing:
• Rent ne am elap lok jen rane jet.
• Ejelok melim in am tutu ilo swimming pool kinke rej lomnak ewor HIV naninmij.
• Landlord en emakoko in rent nan yuk bwe ewor ajiri.
• Realtor eo ej ba jikin eo kwojjab maron lale, wia kake rent ak lease, ak tokelik ej kwalok ijo nan bar jet armij.
• Salesperson eo e kabwer e am wia ak rent e juon imw ilo juon jikin kinke eoktak armji ro ie jen kwe.
• Ebin am bok jiban kin finance, kinke ia kwar itok jene / ak kwe jen bar juon jikin, mene ebwe am income im emman, credit am.
SAMOAN TRANSLATION
O le a le mea ua ta’ua Ole Fa’a’au’au ma Fa’ailoga Tagata I totonu o Atufalega?
I totonu o tulafono “Toe Teuteu o le Setete o Hawai’i, i lona Vaega 515; o le soli tulafono le tete’e atu ia oe o’se maota; e se Pule,
po’o se Taitai, po’o se Ulu, po’o se tagata fa’atau maota po’o se atufãlega ona o lona failoga tagata. E pei o mea nei:
• Augatagata / Lou aganu’u • Ona ua afaina oe ise fa’amai ole HIV
• Kenera / Tamatane po’o se tamai’tai • Ona o tulaga e tau i lou aiga
• Gafa / Tua’a / Fa’alenu’u • Ona o tausaga o le soifuaga
• lau lotu • Ona ua fai ava
• le lanu o lou tino • Ona ua e amio fafa- tama/teine
• Ona o le le atoatoa o tulaga ole tino, ma le mafaumafau
O nisi nei fa’ataitaiga pe’a e tete’e atu, pe fa’atau atu foi lou maota ma atufalega i luga o le fa’ailoga tagata:
• Ua maualuga le tau o lou maota e totogi, i lo’o le tau a le lua te tua’oi ona o oe ose tamatane a’o lou tua’oi ole tamaitai.
• Ua fa’asaina oe, ona e taele ile vaitanoa ole maota ona ua a’afia oe ile fa’ama’i ole HIV
• Ua tete’e atu ia te oe se maota ona ua iai lau fanau
• Ole faia lea o fa’amatalaga fafau, e aua ai ne’i e ulufale atu
• le faia lea o fa’amatalaga fa’avaivai loto ia te oe, ina ia e le fa’atauaina le maota i lea vaega a’ai, aua ole lanu o lou tino e ese
mai tagata o lo’o nonofo i lea a’ai.
• Ua faigata ona e maua se fesoasoani tau tupe e fa’atauina ai le maota, ae o lo’o lelei lau galuega, leai se fa’afitauli i tulaga
aitalafu i kamupani fai aitalafu.
SPANISH TRANSLATION
¿Qué Es la Descriminación Habitacional?
Según los Estatutos Revisados de Hawai’i Capítulo 515, es ilegal para un dueño, agente de bienes raíces, administrador residente,
administrador de la propiedad o cualquier otra persona involucrada en la venta o arriendo de una vivienda, discriminar debido a:
• Raza • Incapacidad
• Sexo • Infecícon HIV
• Ascendencia / Nacionalidad de Origen • Estado familiar
• Religión • Edad
• Color • Estado civil
Ejemplos de discriminación en viviendas ocurren cuando:
• A usted se le cobra más arriendo que a inquilinos del sexo opuesto.
• A usted no se le dan privilegios para el uso de la piscina porque se supone que usted es HIV positivo.
• Un dueño de una propiedad se reh‡sa a arrendarle porque usted tiene hijos.
• Un agente inmobiliario le dice que su propiedad no está disponible para inspección, venta, arriendo, o arriendo con opción de
compra, pero después le muestra la misma propiedad a personas de otra grupo étnico.
• Un vendedor trata de desalentarlo con respecto a comprar o arrendar una vivienda en un cierto vecindario debido a que usted
es de una raza diferente a la de la mayoría de los residentes actuales.
• Usted tiene dificultades en obtener financiación debido a su ascendencia / nacionalidad de – origen a pesar de que usted tiene
suficientes ingresos y una evaluación crediticia satisfactoria.
FOR MORE INFORMATION OR TO FILE A COMPLAINT CONTACT:
U.S. Department of Housing and Urban Development
Honolulu Field Office
500 Ala Moana Boulevard, Suite 3A, Honolulu, Hawaii 96813
Phone: 522-8175 ext. 269 • TTY: 522-8193 • Fax: 522-8194
Website: http://www.hud.gov
Hawaii Civil Rights Commission
830 Punchbowl Street, Room 411, Honolulu, Hawaii 96813
Phone: 586-8636 • TTY: 586-8692 • Fax: 586-8655
Website: http://hawaii.gov/labor/hcrc
Legal Aid Society of Hawaii
Fair Housing Enforcement Program
924 Bethel Street, Honolulu, HI 96813
Phone: 527-8024
Website: www.legalaidhawaii.org
City and County of Honolulu
Department of Community Services – Fair Housing Office
715 South King Street, Room 311, Honolulu, Hawaii 96813
Phone: 768-7751 • Fax: 768-7792
Website: http://www.honolulu.gov/dcs/fairhousing.htm
~